Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.facemarkacademy.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je EliteMarketing s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha, 110 00, IČ: 03721761, DIČ: (blíže v sekci kontakty). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

2. Objednávka

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.facemarkademy.cz společnosti EliteMarketing s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Provoz aplikací FaceMark:

Po uhrazení závazné objednávky máte 30 dní na aktivaci Facebook aplikace Shortstack. Službu budete moci využívat po dobu 365 dní ode dne aktivace služby. Po uplynutí jednoho roku od aktivace služby budete mít možnost prodloužit službu na další období, a to za ceny dle aktuálních ceníků jednotlivých služeb.

Pokud odstoupíte od smlouvy a využijete záruky vrácení peněz, bude Vám odebrán přístup do do aplikace Shortstack. Více informací o odstoupení od smlouvy najdete v bodě 8.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 8. těchto Obchodních podmínek.

3. Cena zboží, pokuty, faktury

V souhrnu přihlášky najdete všechny ceny služeb jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Forma a způsob platby

a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

b) Platba na dvě splátky znamená, že zaplatíte polovinu z celkové částky ihned po odeslání objednávkového formuláře a druhou polovinu z celkové částky zaplatíte za 30 dní od odeslání objednávky.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem

5. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6. Dodací podmínky

Ihned po uhrazení závazné objednávky, budou zaslány kupujícímu přístupové údaje do členské sekce.  V členské sekci jsou k dispozici vzdělávací videa programu FaceMark Academy a další výukové materiály k tomuto programu.

7. Záruka vrácení peněz

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz po dobu 30 dnů od objednávky. FaceMark Academy je vzdělávací program v oblasti marketingu na Facebooku. Pokud byste do třiceti dnů od objednávky nebyli s tímto programem spokojeni, vrátíme vám peníze zpět a to bez jakýchkoliv otázek a podmínek.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to v prodloužené lhůtě 30 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: info@facemarkacademy.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu.

Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu včetně DPH. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.  Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu FaceMark Academy případně k dalším bonusům z programu.

9. Ochrana osobních údajů

Společnost EliteMarketing s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícho, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Vyplněním objednávkového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze společnosti EliteMarketing s.r.o. jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Více informací o ochraně osobních údajů najdete na stránce ochrana osobních údajů

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5. 2013. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.